Środowisko
Nasz świat

Archiwum z Sierpień, 2015

Granica liniowa

31 sierpnia 2015

Granica liniowa Granica liniowa jak sama nazwa wskazuje ma postać linii bez względu na skalę przestrzenną. Liniowy charakter mają prawie wszystkie granice państwowe (nie licząc stref demarkacyjnych) i granice administracyjne (w szerokim znaczeniu). Są one wyznaczone albo w terenie za pomocą odpowiednich znaków albo na szczegółowych planach w postaci linii. Nawet granice państwowe mają często postać wąskich pasów ziemi wyznaczanych w czasie rozgraniczenia (demarkacji), uznanie ich za granice o przebiegu strefowym byłoby jednak nieporozumieniem. Inną postać ma na przykład północna granica (zasięg) występowania uprawy pszenicy jarej. Tylko na mapie w małej skali będzie zaznaczona jako linia, bo w istocie ma ona charakter strefy, w której uprawia się coraz mniej tego zboża. Dopiero na drodze umowy pomiędzy badaczami (wskazującymi metodę wyznaczenia granicy) i generalizacji kartograficznej zaznaczamy ją na mapie w postaci linii. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Wynika z tego, że forma geometryczna granicy w geografii zależy od skali, w jakiej chcemy ją badać. Szczegółowość badań geograficznych jest bardzo różna, ale zazwyczaj granice generalizuje się do jakiejś postaci liniowej, którą można przedstawić na mapie (topograficznej, ogólno geograficznej lub tematycznej). Uwzględniając dotychczasowe spostrzeżenia należy przyjąć, że podział granic na strefowe i liniowe nie ma charakteru uniwersalnego, bo nie jest jednoznacznie rozłączny, niektóre granice strefowe mogą być interpretowane jako liniowe (w takiej formie występują na mapie).

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,

Świadectwo charakterystyki energetycznej

31 sierpnia 2015

Świadectwo charakterystyki energetycznej Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wartość energii potrzebnej do spełnienia wymagań związanych z użytkowaniem lokalu bądź budynku. Ta energia jest wykorzystywana do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, podgrzewania wody, a w przypadku lokali publicznych do oświetlania. Zapotrzebowanie na energię oblicza się na podstawie stałych cech budynku, a nie pomiaru zużycia energii. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Wartość zapotrzebowania energii wylicza się ze standardu, przeznaczenia oraz systemów instalacyjnych danego obiektu. Nakaz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych czy części budynków, które stanowią samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z przepisów Dyrektywy 200/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W Polsce wprowadzenie wszelkich przepisów kanonicznych do wykonania dyrektywy obowiązywało do 1 stycznia 2009 roku. Od 2009 roku państwo nałożyło obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego nowopowstałego budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej służy do określania klasy energetycznej budynku. Im klasa energetyczna jest wyższa tym niższe jest zapotrzebowanie na energię. Wyróżnionych zostało siedem klas energetycznych z uwzględnieniem klas pośrednich dla dwóch. Zatem mamy klasę A (klasa najwyższa), A1, A2 (klasy pośrednie) oraz B, B1, B2 (klasy pośrednie). W sytuacji gdy budynek posiada klasę energetyczną A, oznacza to, że budynek/lokal jest wysoko energooszczędny, gdy posiada klasę G oznacza, że budynek jest mało energooszczędny i dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców (odpowiednia temperatura wewnątrz, ciepła woda) potrzebuje on bardzo dużo energii. W praktyce jest to skutek źle ocieplonych ścian, nieszczelnych okien, nieefektywnej i nieodpowiednio izolowanej instalacji itd.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

Wymiar granicy

28 sierpnia 2015

Wymiar granicy Wewnętrzny wymiar granicy państwa jest wyznaczany, przez przestrzenny zasięg zwierzchności terytorialnej władzy i w tym względzie dotyczy regulacji i swobody działań podejmowanych przez różne grupy wewnątrz państwa. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? W tym kontekście, granica wyznacza przestrzeń, w obrębie której państwo realizuje funkcje, które wynikają z posiadanej władzy. Natomiast zewnętrzny wymiar granicy dotyczy ograniczenia dostępu do teryto¬rium państwa ze strony wszystkich podmiotów funkcjonujących poza jego obszarem. W starożytności, kiedy zaczęły się tworzyć pierwsze struktury państwowe, granica państwa była wyznaczana przez pas graniczny. Jego szerokość określały naturalne formy terenu, np. grzbiety górskie czy też rzeki. Ten pas graniczny spełniał dwie podstawowe funkcje: rozdzielał społeczeństwa oraz pełnił rolę linii obronnej. Wraz z rozwojem społeczeństw i ich naturalnym przemieszcza¬niem się, ten pas graniczny jako linia obronna zaczął przybierać kształt granicy politycznej linearnej. Z kolei rozwój państw powodował zacieśnienie pasów granicznych i ich ewolucję w stronę linii granicznych. Konsekwencją tych zmian było pojawienie się granic sztucznych. Proces ten widoczny był przede wszystkim tam, gdzie naturalne formy terenu nie sprzyjały ochronie terytorium państwa. Zaś konsekwencją powstania granic sztucznych była ewolucja tej kategorii w kierunku tzw. linii. Granica w formie linii pojawiła się najwcze¬śniej na obszarach, które były najbardziej rozwinię¬te gospodarczo a także o większym zaludnieniu. Rozwój komunikacji a także kontaktów międzypaństwowych, skutkował zawężeniem strefy przygranicznej i zamiany jej w tzw. linie przygraniczną. To oznaczało przeniesienie granicy wyznaczonej na mapie (delimitacja) na rzeczywisty układ prze¬strzenny, a więc dokładne wyznaczenie prze¬biegu granicy w terenie (demarkacja).

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,

Kruszywo

27 sierpnia 2015

Kruszywo Kruszywo jest elementem wypełniającym mieszankę betonową pochodzenia mineralnego o ziarnach otoczakowych lub łamanych, których wielkość spełnia wymagania dotyczące produkcji betonu. Od ilości oraz rodzaju użytego w mieszance kruszywa zależy ilość spoiwa potrzebna do wypełnienia pustych przestrzenia między ziarnami. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Kruszywo cechuje się niską ceną w stosunku do spoiwa co powoduje dążenie, aby w betonie umieścić jak najwięcej kruszywa. Przeciętna wartość kruszywa w betonie wacha się od 60 do 75% dlatego rodzaj użytego kruszywa ma tak wielki wpływ na właściwości fizyczno-mechaniczne mieszanki betonowej. Woda zarobowa jest niezbędnym składnikiem mieszanki betonowej, dodana do mieszanki cementu i kruszywa umożliwia proces wiązania oraz nadaje mieszance odpowiednią konsystencje. Najlepszą i najczęściej stosowaną wodą zarobową jest woda pitna, która może być używana bez przeprowadzania badań, w przypadku braku wody pitnej można stosować czyste wody powierzchniowe – rzeczne, ze stawów, jezior oraz czyste wody gruntowe. O przydatności wody do użycia decydują właściwości chemiczne. Ponadto, woda nie powinna wykazywać zabarwienia, zapachu gnilnego ani zawierać żadnej zawiesiny. Powyżej wymienione czynniki mogą prowadzić do zmiany procesu wiązania, obniżenia końcowej wytrzymałości betonu oraz tworzenie szkodliwych związków będących przyczyną korozji betonu. Domieszki są substancjami dodawanymi w ilości nie większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Chociaż nie są jednym z głównych składników mieszanki betonowej, to odgrywają w niej ważną rolę i są coraz częściej stosowane w wielu krajach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że użycie domieszek poprawia właściwości fizyczne mieszanki betonowej i stwardniałego betonu oraz pozwala na betonowanie w warunkach, których wcześniej było to utrudnione lub niemożliwe.

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,

Pompy ciepła

26 sierpnia 2015

Pompy ciepła W ubiegłych latach energią geotermalną interesowano się w takich przypadkach gdy zasoby wód lub par znajdowały się na głębokościach nie przekraczających 3 km, przy czym ich złoża miały ograniczoną objętość (podobnie jak w przypadku złóż ropy naftowej). W ostatnim czasie zainteresowanie energią geotermalną znacznie wzrosło, a to za sprawą użycia pomp ciepła wykorzystujących grunt i płytkie partie górotworu czyli dolnych źródeł ciepła lub miejsc gdzie można odprowadzić nadmiar ciepła w procesie chłodzenia. te nowoczesne metody pozwalają na wykorzystanie ciepła Ziemi we wszystkich krajach do ogrzania i chłodzenia w zależności od indywidualnych potrzeb. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Pompy ciepła można zastosować w zasadzie wszędzie. W ostatnich latach w wielu krajach właściciele indywidualnych domów byli zachęcani do tego, żeby instalować pompy ciepła do ogrzewania swoich gospodarstw w okresie zimowym i chłodzenia (klimatyzacji) w okresie letnim. W celu zwiększenia zainteresowania pompami ciepła opracowane zostały zachęcające projekty finansowe, które zapewniały znaczne obniżenia kosztów instalacji (resztę pokrywały rządy lub elektrownie). Zaangażowanie elektrowni w tą inicjatywę nie jest przypadkowe ponieważ korzystanie z pomp ciepła przyczynia się do zmniejszenia problemu związanego z zasilaniem w energie elektryczną w okresie szczytowego zapotrzebowania i jego pokrycia przez energie z pomp. W światowej czołówce produkcji pomp ciepła znajdują się Stany Zjednoczone z wynikiem 650 000pomp ciepła (ok. 6820 MWt) i pokrycia energii wynoszącej 6300 GWh/h. Roczny wzrost produkcji energii przy użyciu pomp ciepła wynosi w USA około 10%.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

« Poprzednie