Środowisko
Nasz świat

Archiwum z Wrzesień, 2015

Popioły krzemionkowe

28 września 2015

Popioły krzemionkowe W skład popiołów krzemionkowych wchodzą takie składniki jak kwarc, hematyt, mulit. Charakteryzują się stosunkowo wysoką zawartością krzemionki, która może przekraczać nawet 20%. Co wpływa na dobrą aktywność pucolanową popiołów, dzięki czemu mogą być z powodzeniem stosowane jako dodatki pucolanowe do cementów i betonów, o czym świadczą przeprowadzone badania, popioły krzemionkowo – glinowe – otrzymywane są przy spalaniu węgli brunatnych, w których wiodącymi składnikami niepalnymi są minerały ilaste. To budownictwo, nieruchomości, jak i architektura. Charakteryzują się zawartością tlenku glinu oscylującą na poziomie ponad 30%, popioły krzemianowo-wapniowe – powstają w podczas procesu spalania węgla brunatnego, zawierają tlenek wapnia na przedziale 10 – 14% , w tym także w postaci niezwiązanej, popioły uzyskiwane w czasie odsiarczania spalin, procesu fluidalnego spalania. Powstałe w ten sposób popioły różnią się od popiołów powstałych w kotłach konwencjonalnych ponieważ proces spalania węgla przebiega w stosunkowo niskich temperaturach 850°C, w której nie powstają tlenki azotu oraz w obecności wapnia i dolomitu, który pozwala wiązać tlenki siarki. Pyły krzemionkowe zwane również mikrokrzemionką stosowane są od niedawna. Są odpadem przemysłu metalurgicznego przy produkcji krzemu metalicznego, żelazokrzemu i innych stopów krzemowych w piecach łukowo-oporowych. Powstają w efekcie redukcji kwarcu o wysokiej czystości, elementy częściowo zredukowanego kwarcu wydzielają się w postaci SiO w wyniku kontaktu z tlenem utlenia się do SiO2¬. Ilość tlenku krzemu jest proporcjonalna do ilości krzemu w stopie.

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,

Odnawialne źródła energii

26 września 2015

Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii mogą spełniać znacząca role w bilansie energetycznym poszczególnych gmina i województw na terenie naszego kraju. OZE mogą przyczynić się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa energetycznego danego regionu oraz do zwiększenia zaopatrzenia w energię na terenach ze słabo rozwiniętą infrastrukturą energetyczną. Według pierwszych analiz największym odbiorcą tego rodzaju energii będzie rolnictwo, mieszkalnictwo oraz komunikacja. W regionach dotkniętych bezrobociem może to sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii w kraju, natomiast rolnicy mieszkających na terenach gdzie przez wysokie zanieczyszczenie gleb nie można uprawiać roślin jadalnych będą mogli uprawiać rośliny, które zostaną wykorzystywane do produkcji biopaliw. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Stale rosnące zapotrzebowanie na energię, zmniejszająca się ilość zasobów kopalnych, szybki rozwój gospodarczy oraz nadmierne zanieczyszczenie środowiska sprawiły, że coraz więcej krajów zainteresowało sie OZE. W UE rozwiązania systemowe, które mają na celu wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii funkcjonują około 15 lat. W Polsce dopiero od niedawna zaczyna się prowadzić działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej. Mimo tej ogromnej różnicy czasowej potencjał techniczny naszego kraju dotyczący odnawialnych źródeł energii jest porównywalny z potencjałem technicznym krajów członkowskich Unii Europejskiej. Różnice mogą się pojawiać jedynie w potencjałach technicznych poszczególnych rodzajów energii.. Dodatkowo sporo czasu straciliśmy na ocenę zaproponowanych nam rozwiązań oraz ich weryfikację. Obecnie w Polsce funkcjonują już zakłady wykorzystujące biomasy, energie słoneczną(instalacje solarne), energie wiatru.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

Popiół lotny

24 września 2015

Popiół lotny Popiół lotny jest odpadem powstającym podczas spalania węgla kamiennego lub brunatnego. Norma PN-EN 197-1:2002 „Skład, wymagania i kryteria zgodności cementów powszechnego użytku” określa następująco popiół lotny: „popiół lotny jest otrzymywany przez elektrostatyczne lub mechaniczne osadzanie pylistych cząstek spalin z palenisk opalanych pyłem węglowym”. Popioły te stanowiące uciążliwy odpad zakładów energetycznych, są jednocześnie cennym surowcem w innych gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle materiałów budowlanych. To budownictwo, nieruchomości, jak i architektura. Podstawą do klasyfikacji i oceny jakości popiołów lotnych są następujące kryteria: skład chemiczny i jego stabilność, zawartość substancji amorficznej i krystalicznych składników mineralnych, uziarnienie popiołów, zawartość niespalonego węgla. Norma PN-EN 197-1 pozwala na produkcję czterech rodzajów cementów, w których popiół lotny stanowi jeden ze składników głównych. W pozostałych cementach popiół lotny może być wykorzystany jako składnik drugorzędny, a więc może zostać wprowadzony do cementu w ilości nie większej niż 5%. W popiołach lotnych niepożądane są ilości MgO, SO3, CaOw, straty prażenia oraz zawartość związków żelaza. Obecność zwiększonych zawartości magnetytu oraz hematytu może negatywnie wpływać na przebieg reakcji pucolanowej. Wysoka zawartość niespalonego węgla zwiększa wodożądność popiołów, a duże zawartości wolnego wapna mogą prowadzić do znacznego wzrostu objętości przy twardnieniu i tym samym powodować zmiany destrukcyjne w betonie. Podobne skutki mogą wystąpić przy zbyt dużej zawartości MgO. Normy niektórych krajów wprowadzają również ograniczenia co do ilości alkaliów w przeliczeniu na Na2Oeq.

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,

Naturalny charakter

22 września 2015

Naturalny charakter Dyskusja na temat naturalnego charakteru niektórych granic wynika też ze zróżnicowanego podejścia do elementów fizjograficznych jako barier przestrzennych (szerzej na temat barier przestrzennych w rozdziale Funkcje granic). Na przykład rzeki można traktować jako trudne do pokonania naturalne bariery bądź jako „stymulatory” rozwoju, na przykład dzięki wykorzystaniu ich do przewozu towarów. Traktowanie rzeki jako granicy naturalnej zdaniem Z. Rykla nie jest poprawne.W wielu przypadkach granica poprowadzona rzeką łączy, a nie oddziela od siebie obszary położone po obu jej stronach, nie spełnia zatem najbardziej podstawowej funkcji, wynikającej z definicji terminu granica. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Jego zdaniem granicę taką można uznać za sztuczną, ponieważ sztucznie oddziela od siebie elementy stanowiące całość. Przykładem może być fragment zachodniej granicy Polski poprowadzonej korytem Nysy Łużyckiej. W wyniku decyzji politycznej rzeka podzieliła na dwie części miasto Görlitz, które przed 1945 rokiem było jednym „organizmem” miejskim. W. Muszyński twierdzi, że rzeki bardziej łączą niż dzielą odnosi się tylko do przewozów handlowych na duże odległości. Kontakt przeciwległych brzegów jest bowiem utrudniony i słabnie wraz z szerokością rzeki. Podobne wątpliwości budzi „naturalny” charakter granic wyznaczonych zgodnie z przebiegiem pasma górskiego – góry w strefach klimatów ciepłych często są obszarami koncentracji osadnictwa, a więc nie stanowią bariery przestrzennej. W typologii granic na uwagę zasługuje także koncepcja Richarda Hartshorne’a, która stanowi niejako odniesienie do niejasności, wynikającej z dychotomicznego podziału na granice natu¬ralne i sztuczne.

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,

Dyrektywa a ochrona środowiska

19 września 2015

Dyrektywa a ochrona środowiska Dyrektywa EPBD narzuca na państwa członkowskie ustalenie minimalnych wymagań limitujących energochłonność budynków. Ustalenie te są różne dla nowych obiektów, w których na etapie projektowania i realizacji można podjąć odpowiednie kroki mające na celu zmniejszenie zużycia energii oraz inne dla obiektów już istniejących, w których obniżenie energochłonności może utrudniać ukształtowanie tkanki budowlanej oraz towarzysząca mu infrastruktura techniczna. Przygotowane przez Państwa Członkowskie wymagania są weryfikowane i w razie potrzeby uaktualniane w regularnych odstępach (nie dłuższych jak 5 lat). Wymagania związane z oszczędnością energii reguluje w Polsce rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, zgodnie z którym budynek i jego technika instalacyjna powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby utrzymać na racjonalnie niskim poziomie ilość energii potrzebnej na cele użytkowe obiektu. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? W przeciwieństwie do obowiązujących do 31 grudnia 2008 roku przepisów , rozpatruje się zużycie energii przez cały rok – łącznie z sezonem letnim, w którym należy ograniczyć ryzyko przegrzewania się budynku. Budynkom istniejącym, które są poddawane przebudowie, nadbudowie lub jakiejkolwiek modernizacji stawia się warunki z zakresu oszczędności energii obniżone o około 15% wobec wymagań jakie stawia się obiektom nowo projektowanym. Każde państwo należące do Unii Europejskiej przechodzi proces dostosowania norm i przepisów do standardów obowiązujących we Wspólnocie.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

« Poprzednie