Środowisko
Nasz świat

Gaz wysypiskowy

3 października 2015

Gaz wysypiskowy Wysypisko można traktować jako swego rodzaju bioreaktor. Jest ono systemem otwartym, oddziałującym na otoczenie poprzez emisje do atmosfery, wód i gleby. Odpady składowane na wysypisku są mieszaniną materiałów organicznych i nieorganicznych o różnej wilgotności. Jeżeli zostaną stworzone odpowiednie warunki składowania tj. ugniatanie i przykrywanie warstwy odpadów ziemią lub innym obojętnym materiałem, to okres, w którym podlegają one działaniu tlenu i światła jest bardzo krótki, co stwarza warunki dla zachodzenia procesów rozkładu beztlenowego. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Rozkład ten jest następstwem szeregu spontanicznie zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Rozkład fizyczny polega na wymywaniu poszczególnych składników z odpadów i zmianie własności składników w wyniku rozkładu. Rozkład chemiczny na rozpuszczaniu składników w odciekach. Zachodzą również reakcje wytrącania osadów oraz procesy adsorpcji i desorpcji. Największy udział w procesach rozkładu ma jednak rozkład biologiczny. W wysypisku zachodzą procesy fermentacyjne, nie do końca jeszcze precyzyjnie poznane. Stadia tych procesów zostały określone w miarę dokładnie, natomiast ich mechanizmy są w dalszym ciągu słabo rozpoznane. Typowy model procesów fermentacyjnych, opracowany przez Farquahra i Roversa, a zmodyfikowany przez Reesa, wyodrębnia pięć podstawowych faz procesów chemicznych i biochemicznych prowadzących do produkcji gazu. Rozkład produkcji gazu w czasie opisywany jest kilkunastoma różnymi mode¬lami, z których najczęściej stosowanymi są modele szybkości stałej (najbardziej uproszczony), Sheldon-Arleta, Scholl-Canyon i EMCON-MGM. Typowy gaz wysypiskowy składa się z 45—65% (objętościowo) metanu, 34—45% dwutlenku węgla, niewielkich ilości wodoru, azotu, tlenu i śladowych ilości blisko 500 różnych związków organicznych.

Kategorie: Biomasa | Tagi: , ,

Wytwarzanie gazu z biomasy

1 września 2015

Wytwarzanie gazu z biomasy Wytwarzanie gazu z biomasy może się odbywać metodą ciągłą i okresową. W ciągłym ruchu, rzadko stosowanym, zapewnia się stały dopływ biomasy i odpływ masy fermentacyjnej. Przeważnie stosuje się metodę opartą na okresowym ruchu, w której biomasę /dodaje/ wprowadza się do zbiornika fermentacyjnego np. 1 raz na dobę, a odpływ przefermentowanej biomasy następuje w miarę przepełnienia się zbiornika. Również w Polsce w tym zakresie uzyskano pewne doświadczenia w wyniku prac badawczych prowadzonych przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Między innymi instalację do wytwarzania biogazu z gnojowicy powstającej w hodowli trzody chlewnej zamontowano w gospodarstwie hodowlanym Zbigniewa Affeka w Palmirach koło Warszawy oraz pod Częstochową, uzyskując z jednego stanowiska w ciągu 24 h 0,22 m gazu oraz wysokiej jakości nawóz. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? W uruchomionej w 1996 r. fermie krów w Prażmowie instalacji biogazowni o pojemności fermentora 25 m ³ proces wytwarzania gazu z odchodów przebiega w/g następujących faz. W pierwszej fazie beztlenowego procesu rozkładu materii organicznej dokonuje się hydrolityczny rozpad związków wielocząsteczkowych na proste związki organiczne o mniejszej liczbie atomów węgla. W kolejnej fazie szybko rozwijające się bakterie powodują dalszy rozkład materii organicznej tworząc niższe kwasy organiczne jak: octowy, masłowy, propionowy, ich sole, alkohole oraz CO2, H2, H2S i NH3. Szybkość przebiegu tego procesu zależy od temperatury. W etapie trzecim następuje właściwa fermentacja metanowa tzn. pod wpływem działania bakterii dokonuje się przemiana materii organicznej z tworzeniem CO 2 , H 2 a następnie CH 4.

Kategorie: Biomasa | Tagi: , ,