Środowisko
Nasz świat

Grunty

10 października 2015

Grunty Grunty składają się z różnych minerałów. Właściwości fizyczno-mechaniczne i chemiczne minerałów wchodzących w skład gruntów mają wpływ na ich właś¬ciwości. Na skład mineralny gruntów duży wpływ ma stopień ich rozdrobnienia. Skały lite składają się zwykle z minerałów o różnej odporności na wietrzenie. Na skutek wietrzenia ulegają one rozkruszeniu na bloki, głazy i okruchy o coraz drobniejszym uziarnieniu. Bloki, głazy i ziarna żwiru mają ten sam skład mine¬ralny co skały, z których powstały. Ziarna piasku zaś składają się z najodporniejszych na wietrzenie minerałów, takich jak kwarc lub krzemionka. Minerały ilaste odznaczają się warstwową budową krystaliczną. To budownictwo, nieruchomości, jak i architektura. Ich kryształy mają kształt blaszek. Zasadnicze warstwy w minerałach ilastych są utworzone z czworościanów krzemowo-tlenowych i ośmiościanów glinowo – tlenowo – wodoro – tlenowych lub magnezowo -tlenowo-wodorotlenowych. Warstwy czworościanów i ośmiościanów łączą się ze sobą w pakiety (dwu- i trójwarstwowe). W zależności od układu warstw w pakiecie powstają różne minerały ilaste, różniące się właści¬wościami. Grupa kaolinitu charakteryzuje się trwałością struktury, małą nasiąkliwością (90%) i ściśliwością oraz słabym pęcznieniem. Grupa montmorillonitu odznacza się wysoką nasiąkliwością (do 700%), dużym pęcznieniem i ściśliwoś¬cią oraz dużą zdolnością adsorpcyjną i wymianą jonową. Grupa illitu posiada właściwości pośrednie między montmorillonitem a kaolinitem. Grunty kamieniste powstały z twardych gatunków skał, są dobrym materiałem do budowy nasypów pod warunkiem, że są odporne na działanie czynników atmosferycznych, np. wody, temperatury Grunty żwirowe i piaszczyste (niegliniaste) są bardzo dobrym materiałem do budowy nasypów w każdych warunkach hydrogeologicznych (w obszarach zalewowych), ponieważ dobrze prze¬puszczają wodę i nie wskazują dużej zdolności do kapilarnego podciągania.

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,

Główne minerały

12 września 2015

Główne minerały Główne minerały skał to: kwarc, skalenie, dolomit, kalcyt, krzemiany, mika itd. Każdy składniki ma różne współczynniki rozszerzalności cieplnej i różną odporność na działanie wody oraz kwasów. Zmiany temperatur wywołują nierównomierne roz¬szerzenie skały co powoduje powstawanie na ich powierzchni szczelin. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Powietrze oraz woda powodują wietrzenie chemiczne składników skał i powsta¬wanie nowych związków chemicznych. Projektowanie nasypów opierają się na ustalaniu parametrów mechanicznych i fizycznych w różnych warunkach ich zagęszczenia i eksploatacji oraz wymiarowaniu konstrukcji ziemnych z uwzględ¬nieniem wartości i układów przyszłych obciążeń oraz parametrów gruntów (zmieniających się zależnie od różnych czynników). W celu ustalania parametrów gruntów nasypowych, w zależności od ich po¬chodzenia i przeznaczenia nasypów, opracowano lub adaptowano odpowiednie metody ich badań. Do wykonywania nasypów z zachowaniem odpowiednich warunków techno-logicznych można stosować następujące grunty: z miękkich skał (margle, miękkie wapienie, łupki) pod warunkiem, że nasyp zostanie całkowicie zabezpieczony przed dostępem wody, pyły i piaski pylaste w partiach nasypu niepozostających w zasięgu działania wody gruntowej, wody kapilarnej i wody płynącej (w terenach zalewowych), gliny w miejscach suchych lub nieznacznie zawilgoconych w krótkotrwałych okresach; gruntów tych nie należy używać do budowy nasypów dużej wysokości, lessy w miejscach suchych bez dostępu wody gruntowej. Do wykonywania nasypów nie są przydatne iły i gliny o granicy płynności większej niż 65% oraz torfy i grunty z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie, a także grunty różne o ciężarze szkieletu gruntowego mniejszym niż 16 kN/m3.

Kategorie: Materiały budowlane | Tagi: , ,