Środowisko
Nasz świat

Granica

17 października 2015

Granica Granica to pojęcie wieloznaczne, które występuje w rożnych kontekstach w mowie potocznej i na płaszczyźnie kilku dyscyplin naukowych. Pojęcie granicy państwowej należy przede wszystkim do zakresu zainteresowania nauki prawa międzynarodowego jednak nie jest ono obce zarówno prawu administracyjnemu, jak i prawu karnemu. W słowniku języka polskiego określono granicę jako linię, która zamyka lub oddziela konkretną przestrzeń, linię oddzielającą terytorium jednego państwa od innych. W języku polskim można się spotkać z kilkoma synonimami granicy: linia graniczna, linia demarkacyjna, linia podziału, kordon, pas graniczny oraz rzadziej w tym znaczeniu pogranicze, strefa nadgraniczna. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? W Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN z 1993 roku definicja granicy brzmi następująco: „powierzchnia pionowa, która przechodzi przez linię graniczną wyznaczoną na powierzchni ziemi, oddzielającą terytorium jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich”. Podobnie definiują granice M. Baczwarow i A. Suliborski, jako „wyimaginowaną kurtynę, która przebiega pod kątem 90 stopni względem powierzchni ziemi, oddzielająca państwa i obszary bez określonej przynależności”. Bardziej ogólny charakter, wynikający z przesłanek prawnych, ma propozycja J. Barbaga według którego granice państwowe to: „linie styku dwóch suwerennych państw, oddzielające je równocześnie od siebie”.Podobne podejście, ale pozbawione „liniowości” granicy reprezentuje J.R.V. Prescott twierdząc, że granice oddzielają obszary należące do różnych podmiotów politycznych oraz R.J.G. Pounds, dla którego granice oddzielają suwerenność jednego państwa od suwerenności jego sąsiadów.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

Ergonomia

17 października 2015

Ergonomia Ergonomia bardzo często definiowana jest jako nauka i praktyka, której istotą jest przede wszystkim jest kształtowanie działalności wykonawczej człowieka, a przede wszystkim pracy – odpowiednio do jego fizjologicznych i psychologicznych właściwości. Z kolei najważniejszym zadaniem ergonomii jest optymalne i całkowite kształtowanie systemu pracy, zarówno poszczególnych jego elementów jaki i relacji między nimi, co oznacza zapewnienie wydajności pracy wykonywanej w warunkach nie tylko pełnego bezpieczeństwa, lecz pozwalających na wszechstronny rozwój pracownika – intelektualny, psychiczny i społeczny. Jeśli chodzi o optymalne warunki pracy to mogą one stworzyć możliwości, jak i motywacje zwiększania wydajności, dlatego, że bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem w procesie projektowania pracy, a kształtowanie takich warunków pracy wymaga wiedzy o niezawodności działania nie tylko układów technicznych, lecz także człowieka. W dzisiejszych czasach środowisko pracy jest miejscem, w którym spędzamy znaczną część swojego życia, a wykonywane przez nas czynności w pracy mające na celu przynieść nam, pracownikom zadowolenie i uczucie samorealizacji. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Wszelkie niebezpieczne zjawiska stają się więc przyczyną utraty zdrowia i chorób zawodowych pracowników – dzieje się tak, ponieważ bardzo często stres z jakim mamy do czynienia w pracy ma negatywny wpływ na nasze życie rodzinne. Kolejnymi czynnikami takich wypadków w pracy jest brak kultury organizacyjnej, zła organizacja pracowników, a na dodatek niewykorzystanie potencjału osobowościowego i zawodowego, nadmierne kary, zbyt trudne zadania do wykonania. Przybliżając cel pracy można go określić jako przybliżenie procedur związanych z bezpieczną pracą na stanowisku administracyjno – biurowym.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,