Środowisko
Nasz świat

Dyrektywa a ochrona środowiska

19 września 2015

Dyrektywa a ochrona środowiska Dyrektywa EPBD narzuca na państwa członkowskie ustalenie minimalnych wymagań limitujących energochłonność budynków. Ustalenie te są różne dla nowych obiektów, w których na etapie projektowania i realizacji można podjąć odpowiednie kroki mające na celu zmniejszenie zużycia energii oraz inne dla obiektów już istniejących, w których obniżenie energochłonności może utrudniać ukształtowanie tkanki budowlanej oraz towarzysząca mu infrastruktura techniczna. Przygotowane przez Państwa Członkowskie wymagania są weryfikowane i w razie potrzeby uaktualniane w regularnych odstępach (nie dłuższych jak 5 lat). Wymagania związane z oszczędnością energii reguluje w Polsce rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, zgodnie z którym budynek i jego technika instalacyjna powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby utrzymać na racjonalnie niskim poziomie ilość energii potrzebnej na cele użytkowe obiektu. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? W przeciwieństwie do obowiązujących do 31 grudnia 2008 roku przepisów , rozpatruje się zużycie energii przez cały rok – łącznie z sezonem letnim, w którym należy ograniczyć ryzyko przegrzewania się budynku. Budynkom istniejącym, które są poddawane przebudowie, nadbudowie lub jakiejkolwiek modernizacji stawia się warunki z zakresu oszczędności energii obniżone o około 15% wobec wymagań jakie stawia się obiektom nowo projektowanym. Każde państwo należące do Unii Europejskiej przechodzi proces dostosowania norm i przepisów do standardów obowiązujących we Wspólnocie.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

Środki bezpieczeństwa

7 września 2015

Środki bezpieczeństwa Na wysypisku powinny zostać określone strefy zagrożenia gazem. Należy je oznakować i przedsięwziąć stosowne środki bezpieczeństwa, przeprowadzić instruktaż personelu obsługującego. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest przebywanie na terenie wysypiska jedynie osób przeszkolonych. Wszelkie budynki i konstrukcje powinny być odpowiednio zabezpieczone przed migracją gazu, Pomieszczenia, w których przebywają ludzie, winny być zaopatrzone w stale działające czujniki mieszaniny gazów wybuchowych. Należy tu podkreślić, że strefy ochronne w pojęciu obowiązujących wcześniej w Polsce przepisów nie stanowią ochrony przed migrującym gazem. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Wysypisko powinno posiadać system zabezpieczający przed migrowaniem gazu na zewnątrz. Na obwodzie wysypiska, indywidualnie dla każdego przypadku, powinien zostać zainstalowany system monitoringu do przeprowadzania regular-nych pomiarów. Regularne pomiary winny być również przeprowadzane w za¬mieszkanych budynkach w sąsiedztwie wysypiska. Dla każdego wysypiska, czy to zamkniętego, czy eksploatowanego, powinien zostać opracowany projekt i program monitoringu gazu. W przypadku braku tego rodzaju przedsięwzięć problem migracji pozostaje nierozpoznany i nieszczęśliwe wypadki zdarzać się mogą w nieoczekiwanym czasie i miejscach. Znane są przypadki eksplozji gazu wysypiskowego w odległości kilkuset metrów od wysypiska i po kilkudziesięciu latach od czasu zaprzestania jego eksploatacji. Bliskość zabudowań mieszkalnych i brak systemu monitoringu grożą nieobli¬czalnymi konsekwencjami, czego najbardziej spektakularnym dowodem była eksplozja w Loscoe. Dopiero kompletne zdemolowanie kilku budynków mieszkalnych przez wybuch gazu pochodzącego ze starego wysypiska i szkody na zdrowiu ich mieszkańców stały się bodźcami do poważnego potraktowania problemu przez odpowiedzialne osoby.

Kategorie: Biomasa | Tagi: , ,