Środowisko
Nasz świat

Środki bezpieczeństwa

7 września 2015

Środki bezpieczeństwa Na wysypisku powinny zostać określone strefy zagrożenia gazem. Należy je oznakować i przedsięwziąć stosowne środki bezpieczeństwa, przeprowadzić instruktaż personelu obsługującego. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest przebywanie na terenie wysypiska jedynie osób przeszkolonych. Wszelkie budynki i konstrukcje powinny być odpowiednio zabezpieczone przed migracją gazu, Pomieszczenia, w których przebywają ludzie, winny być zaopatrzone w stale działające czujniki mieszaniny gazów wybuchowych. Należy tu podkreślić, że strefy ochronne w pojęciu obowiązujących wcześniej w Polsce przepisów nie stanowią ochrony przed migrującym gazem. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Wysypisko powinno posiadać system zabezpieczający przed migrowaniem gazu na zewnątrz. Na obwodzie wysypiska, indywidualnie dla każdego przypadku, powinien zostać zainstalowany system monitoringu do przeprowadzania regular-nych pomiarów. Regularne pomiary winny być również przeprowadzane w za¬mieszkanych budynkach w sąsiedztwie wysypiska. Dla każdego wysypiska, czy to zamkniętego, czy eksploatowanego, powinien zostać opracowany projekt i program monitoringu gazu. W przypadku braku tego rodzaju przedsięwzięć problem migracji pozostaje nierozpoznany i nieszczęśliwe wypadki zdarzać się mogą w nieoczekiwanym czasie i miejscach. Znane są przypadki eksplozji gazu wysypiskowego w odległości kilkuset metrów od wysypiska i po kilkudziesięciu latach od czasu zaprzestania jego eksploatacji. Bliskość zabudowań mieszkalnych i brak systemu monitoringu grożą nieobli¬czalnymi konsekwencjami, czego najbardziej spektakularnym dowodem była eksplozja w Loscoe. Dopiero kompletne zdemolowanie kilku budynków mieszkalnych przez wybuch gazu pochodzącego ze starego wysypiska i szkody na zdrowiu ich mieszkańców stały się bodźcami do poważnego potraktowania problemu przez odpowiedzialne osoby.

Kategorie: Biomasa | Tagi: , ,