Środowisko
Nasz świat

Środowisko a życie

7 października 2015

Środowisko a życie Gaz wysypiskowy jest potencjalnym źródłem energii odnawialnej. Na świecie działa już około 500 instalacji wykorzystujących gaz wysypiskowy do celów I gospodarczych, np. do produkcji energii elektrycznej, cieplnej, a nawet jako paliwo do napędu autobusów. Istotnym elementem jest również zbadanie lokalnego rynku pod względem możliwości sprzedaży energii w postaci elektryczności lub ciepła. Gdyby wyniki marketingu okazały się negatywne, wtedy instalacja odgazowania powinna być zrealizowana w części dotyczącej bezpieczeństwa samego wysypiska i przyległych terenów. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Zazwyczaj gaz wysypiskowy zawiera 40-60% objętościowych metanu i 60-40% obj. dwutlenku węgla. Inne gazu są obecne jedynie w małych (np. azot ok. 5%) lub śladowych ilościach (pozostałe z wymienionych związków). Oczywiście najcenniejszą własnością biogazu jest jego wartość energetyczna związana z zawartością metanu. Przyjmuje się, że średnia wartość opałowa gazu wysypiskowego wynosi ok. 20 000 kJ/m3 . Ze względu na to, że gaz ten jest cięższy od powietrza i przez to ma tendencję do gromadzenia się przy powierzchni, ważne są również inne jego cechy, a mianowicie: potencjalna eksplozywność, własności duszące, toksyczność, nieprzyjemny zapach. Gaz wysypiskowy różni się od innych biogazów zawartością ogromnej liczby śladowych substancji organicznych (do tej pory wykryto ok. 350). Skład gazu nie jest jednakowy na całym wysypisku. W zależności od miejsca pobrania próbki i głębokości mogą wystąpić różnice tak duże, jak między różnymi wysypiskami.

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,

Dyrektywa a ochrona środowiska

19 września 2015

Dyrektywa a ochrona środowiska Dyrektywa EPBD narzuca na państwa członkowskie ustalenie minimalnych wymagań limitujących energochłonność budynków. Ustalenie te są różne dla nowych obiektów, w których na etapie projektowania i realizacji można podjąć odpowiednie kroki mające na celu zmniejszenie zużycia energii oraz inne dla obiektów już istniejących, w których obniżenie energochłonności może utrudniać ukształtowanie tkanki budowlanej oraz towarzysząca mu infrastruktura techniczna. Przygotowane przez Państwa Członkowskie wymagania są weryfikowane i w razie potrzeby uaktualniane w regularnych odstępach (nie dłuższych jak 5 lat). Wymagania związane z oszczędnością energii reguluje w Polsce rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, zgodnie z którym budynek i jego technika instalacyjna powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby utrzymać na racjonalnie niskim poziomie ilość energii potrzebnej na cele użytkowe obiektu. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? W przeciwieństwie do obowiązujących do 31 grudnia 2008 roku przepisów , rozpatruje się zużycie energii przez cały rok – łącznie z sezonem letnim, w którym należy ograniczyć ryzyko przegrzewania się budynku. Budynkom istniejącym, które są poddawane przebudowie, nadbudowie lub jakiejkolwiek modernizacji stawia się warunki z zakresu oszczędności energii obniżone o około 15% wobec wymagań jakie stawia się obiektom nowo projektowanym. Każde państwo należące do Unii Europejskiej przechodzi proces dostosowania norm i przepisów do standardów obowiązujących we Wspólnocie.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,