Środowisko
Nasz świat

Archiwum kategorii ‘Środowisko’

Formalność granic

12 października 2015

Formalność granic Formalność granic administracyjnych polega na wyznaczeniu obszaru o określonym prawie lokalnym i lokalnej władzy. Na przykład granice gminy wyznaczają zasięg obowiązywania lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, zasięg inwestycji realizowanych przez samorząd gminy, miejsce odprowadzania podatku gruntowego, itd. Podobnie formalny charakter będą miały granice parku narodowego, w którym obowiązują pewne ograniczenia i odpowiednie normy zachowań. Granice formalne muszą mieć zawsze charakter liniowy; w innym przypadku należałoby dopuścić istnienie węższych lub szerszych stref niczyich, w których nie obowiązują prawa i uzgodnienia na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Oprócz granic formalnych mamy wielkie bogactwo granic nieformalnych (wirtualnych), oddzielających obszary spełniające pozaprawne kryteria różnicujące. Mogą mieć one charakter liniowy i strefowy. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Należą do nich na przykład granice regionów ekonomicznych, które prowadzimy na ogół wzdłuż granic administracyjnych lub państwowych. Zaznaczają one obszary, które istnieją (lub kształtują się) w naszym umyśle, ale brak ich w rzeczywistości. Istotą wyznaczenia granicy regionów ekonomicznych jest umowa grupy planistów lub naukowców co do wyboru cech różniących te regiony. Wszystkie lub prawie wszystkie granice o przebiegu strefowym mają charakter nieformalny. Podawana wcześniej za przykład granica występowania pszenicy jarej w rzeczywistości nie istnieje, a jej zaznaczenie nie ma bezpośredniego wpływu na życie. Taki sam charakter mają granice stref klimatycznych, granice cywilizacji, granice tundry, granice strefy podmiejskiej, granice jednostek fizycznogeograficznych, itp.

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,

Środowisko a życie

7 października 2015

Środowisko a życie Gaz wysypiskowy jest potencjalnym źródłem energii odnawialnej. Na świecie działa już około 500 instalacji wykorzystujących gaz wysypiskowy do celów I gospodarczych, np. do produkcji energii elektrycznej, cieplnej, a nawet jako paliwo do napędu autobusów. Istotnym elementem jest również zbadanie lokalnego rynku pod względem możliwości sprzedaży energii w postaci elektryczności lub ciepła. Gdyby wyniki marketingu okazały się negatywne, wtedy instalacja odgazowania powinna być zrealizowana w części dotyczącej bezpieczeństwa samego wysypiska i przyległych terenów. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Zazwyczaj gaz wysypiskowy zawiera 40-60% objętościowych metanu i 60-40% obj. dwutlenku węgla. Inne gazu są obecne jedynie w małych (np. azot ok. 5%) lub śladowych ilościach (pozostałe z wymienionych związków). Oczywiście najcenniejszą własnością biogazu jest jego wartość energetyczna związana z zawartością metanu. Przyjmuje się, że średnia wartość opałowa gazu wysypiskowego wynosi ok. 20 000 kJ/m3 . Ze względu na to, że gaz ten jest cięższy od powietrza i przez to ma tendencję do gromadzenia się przy powierzchni, ważne są również inne jego cechy, a mianowicie: potencjalna eksplozywność, własności duszące, toksyczność, nieprzyjemny zapach. Gaz wysypiskowy różni się od innych biogazów zawartością ogromnej liczby śladowych substancji organicznych (do tej pory wykryto ok. 350). Skład gazu nie jest jednakowy na całym wysypisku. W zależności od miejsca pobrania próbki i głębokości mogą wystąpić różnice tak duże, jak między różnymi wysypiskami.

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,

Naturalny charakter

22 września 2015

Naturalny charakter Dyskusja na temat naturalnego charakteru niektórych granic wynika też ze zróżnicowanego podejścia do elementów fizjograficznych jako barier przestrzennych (szerzej na temat barier przestrzennych w rozdziale Funkcje granic). Na przykład rzeki można traktować jako trudne do pokonania naturalne bariery bądź jako „stymulatory” rozwoju, na przykład dzięki wykorzystaniu ich do przewozu towarów. Traktowanie rzeki jako granicy naturalnej zdaniem Z. Rykla nie jest poprawne.W wielu przypadkach granica poprowadzona rzeką łączy, a nie oddziela od siebie obszary położone po obu jej stronach, nie spełnia zatem najbardziej podstawowej funkcji, wynikającej z definicji terminu granica. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Jego zdaniem granicę taką można uznać za sztuczną, ponieważ sztucznie oddziela od siebie elementy stanowiące całość. Przykładem może być fragment zachodniej granicy Polski poprowadzonej korytem Nysy Łużyckiej. W wyniku decyzji politycznej rzeka podzieliła na dwie części miasto Görlitz, które przed 1945 rokiem było jednym „organizmem” miejskim. W. Muszyński twierdzi, że rzeki bardziej łączą niż dzielą odnosi się tylko do przewozów handlowych na duże odległości. Kontakt przeciwległych brzegów jest bowiem utrudniony i słabnie wraz z szerokością rzeki. Podobne wątpliwości budzi „naturalny” charakter granic wyznaczonych zgodnie z przebiegiem pasma górskiego – góry w strefach klimatów ciepłych często są obszarami koncentracji osadnictwa, a więc nie stanowią bariery przestrzennej. W typologii granic na uwagę zasługuje także koncepcja Richarda Hartshorne’a, która stanowi niejako odniesienie do niejasności, wynikającej z dychotomicznego podziału na granice natu¬ralne i sztuczne.

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,

Efektywność temperatur

19 września 2015

Efektywność temperatur Wysokość współczynnika efektywności zależna jest od różnicy temperatur T pomiędzy temperaturą w systemie grzewczym a temperaturą źródła ciepła. Im różnica temperatur ∆T jest mniejsza tym współczynnik efektywności wyższy. Dobry przykładem obrazującym ta sytuację są systemy grzewcze z niską temperaturą pracy takie jak ogrzewanie podłogowe, które współpracując z pompą ciepła jako źródłem ciepła osiągają wysokie współczynniki efektywności przy bardzo niskich kosztach eksploatacji. Współczynnik efektywności pompy ciepła można także obliczyć wykorzystując dane techniczne mocy grzewczej oraz poboru mocy elektrycznej pompy ciepła. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Wyróżnia się trzy rodzaje najczęściej stosowanych kolektorów gruntowych są to kolektory z poziomą, prosta wężownicą lub tak zwane studnie. Kolektory typu studnie pozwalają na pozyskiwanie energii z wód gruntowych. Dzięki stałej temperaturze wód (od +8 oC do +12 oC) możliwe jest wykorzystanie tego źródła ze względu na wysoka roczna zdolność grzewczą. Następnie woda jest doprowadzana do pompy ciepła i tam schłodzona jakieś 4 oC po czym zostaje odprowadzona do drugiej studni chłonnej znajdującej się w odległości o 15 m. Ten rodzaj instalacji dolnego źródła ciepła jest najtańszy, a jednocześnie bardzo efektywny zważywszy, ze woda ze studni ma zwykle temperaturę wyższa od gruntu co pozytywnie wpływa na COP. Studnia musi posiadać odpowiednią ilość wody – w przypadku jej braku dojdzie do zatrzymania pracy pompy ciepła.

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,

Granica liniowa

31 sierpnia 2015

Granica liniowa Granica liniowa jak sama nazwa wskazuje ma postać linii bez względu na skalę przestrzenną. Liniowy charakter mają prawie wszystkie granice państwowe (nie licząc stref demarkacyjnych) i granice administracyjne (w szerokim znaczeniu). Są one wyznaczone albo w terenie za pomocą odpowiednich znaków albo na szczegółowych planach w postaci linii. Nawet granice państwowe mają często postać wąskich pasów ziemi wyznaczanych w czasie rozgraniczenia (demarkacji), uznanie ich za granice o przebiegu strefowym byłoby jednak nieporozumieniem. Inną postać ma na przykład północna granica (zasięg) występowania uprawy pszenicy jarej. Tylko na mapie w małej skali będzie zaznaczona jako linia, bo w istocie ma ona charakter strefy, w której uprawia się coraz mniej tego zboża. Dopiero na drodze umowy pomiędzy badaczami (wskazującymi metodę wyznaczenia granicy) i generalizacji kartograficznej zaznaczamy ją na mapie w postaci linii. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Wynika z tego, że forma geometryczna granicy w geografii zależy od skali, w jakiej chcemy ją badać. Szczegółowość badań geograficznych jest bardzo różna, ale zazwyczaj granice generalizuje się do jakiejś postaci liniowej, którą można przedstawić na mapie (topograficznej, ogólno geograficznej lub tematycznej). Uwzględniając dotychczasowe spostrzeżenia należy przyjąć, że podział granic na strefowe i liniowe nie ma charakteru uniwersalnego, bo nie jest jednoznacznie rozłączny, niektóre granice strefowe mogą być interpretowane jako liniowe (w takiej formie występują na mapie).

Kategorie: Środowisko | Tagi: , ,

« Poprzednie