Środowisko
Nasz świat

Archiwum kategorii ‘Źródła energi’

Popioły konwencjonalne

17 października 2015

Popioły konwencjonalne Popioły konwencjonalne ze względu na ich właściwości mogą stanowić główny składnik spoiw budowlanych. Można je uważać za doskonały dodatek pucolanowy przy odpowiednim technologicznym podejściu odnośnie wyboru, wychodząc z ustalenia jego składu chemicznego, mineralogicznego i stopnia rozdrobnienia określonego przez powierzchnię właściwą. To budownictwo, nieruchomości, jak i architektura. Krzemionkowe popioły lotne powstające podczas spalania węgla kamiennego spełniają zazwyczaj wymagania norm PN-EN 197-1:2002 oraz PN-EN 450-1+A1:2009 i są najczęściej stosowane w technologii cementu i betonu. Zmielony do drobnego pyłu węgiel kamienny jest wdmuchiwany do paleniska kotła i spalony w temperaturze 1250- 1450oC. Z reguły skład chemiczny węgli kamiennych nie ulega większym wahaniom, stąd też różnice w składzie popiołów lotnych nie są znaczne. Popiół lotny krzemionkowy składa się głównie z kulistych, szklistych cząstek o średnicy (3-40 µm), pustych wewnątrz, koloru jasno lub ciemnoszarego. Z powodu niewielkiej zawartości tlenków wapnia w popiołach uzyskanych z węgla kamiennego, zachodzi konieczność aktywowania ich właściwości wiążących przez dodatek wapna lub gipsu. Uaktywnienie popiołów lotnych dokonuje się również przez krótkotrwałe przemielenie zwiększając ich powierzchnię właściwą. Wprowadzenie pucolany do cementów zmienia szereg ich właściwości użytkowych, a mianowicie: obniża ciepło hydratacji, zmniejsza szybkość narastania wytrzymałości, w początkowym okresie twardnienia, podwyższa wytrzymałości zapraw na działanie czynników agresywnych. Popioły lotne wapniowe z palenisk konwencjonalnych pochodzą ze spalania węgla brunatnego. Producentami tych popiołów są elektrownie rejonu konińskiego oraz elektrownia w Bełchatowie. Popioły lotne pochodzące ze spalania węgla brunatnego charakteryzują się bardziej złożonym składem mineralnym w porównaniu z popiołami lotnymi z węgla kamiennego.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

Granica

17 października 2015

Granica Granica to pojęcie wieloznaczne, które występuje w rożnych kontekstach w mowie potocznej i na płaszczyźnie kilku dyscyplin naukowych. Pojęcie granicy państwowej należy przede wszystkim do zakresu zainteresowania nauki prawa międzynarodowego jednak nie jest ono obce zarówno prawu administracyjnemu, jak i prawu karnemu. W słowniku języka polskiego określono granicę jako linię, która zamyka lub oddziela konkretną przestrzeń, linię oddzielającą terytorium jednego państwa od innych. W języku polskim można się spotkać z kilkoma synonimami granicy: linia graniczna, linia demarkacyjna, linia podziału, kordon, pas graniczny oraz rzadziej w tym znaczeniu pogranicze, strefa nadgraniczna. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? W Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN z 1993 roku definicja granicy brzmi następująco: „powierzchnia pionowa, która przechodzi przez linię graniczną wyznaczoną na powierzchni ziemi, oddzielającą terytorium jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich”. Podobnie definiują granice M. Baczwarow i A. Suliborski, jako „wyimaginowaną kurtynę, która przebiega pod kątem 90 stopni względem powierzchni ziemi, oddzielająca państwa i obszary bez określonej przynależności”. Bardziej ogólny charakter, wynikający z przesłanek prawnych, ma propozycja J. Barbaga według którego granice państwowe to: „linie styku dwóch suwerennych państw, oddzielające je równocześnie od siebie”.Podobne podejście, ale pozbawione „liniowości” granicy reprezentuje J.R.V. Prescott twierdząc, że granice oddzielają obszary należące do różnych podmiotów politycznych oraz R.J.G. Pounds, dla którego granice oddzielają suwerenność jednego państwa od suwerenności jego sąsiadów.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

Ergonomia

17 października 2015

Ergonomia Ergonomia bardzo często definiowana jest jako nauka i praktyka, której istotą jest przede wszystkim jest kształtowanie działalności wykonawczej człowieka, a przede wszystkim pracy – odpowiednio do jego fizjologicznych i psychologicznych właściwości. Z kolei najważniejszym zadaniem ergonomii jest optymalne i całkowite kształtowanie systemu pracy, zarówno poszczególnych jego elementów jaki i relacji między nimi, co oznacza zapewnienie wydajności pracy wykonywanej w warunkach nie tylko pełnego bezpieczeństwa, lecz pozwalających na wszechstronny rozwój pracownika – intelektualny, psychiczny i społeczny. Jeśli chodzi o optymalne warunki pracy to mogą one stworzyć możliwości, jak i motywacje zwiększania wydajności, dlatego, że bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem w procesie projektowania pracy, a kształtowanie takich warunków pracy wymaga wiedzy o niezawodności działania nie tylko układów technicznych, lecz także człowieka. W dzisiejszych czasach środowisko pracy jest miejscem, w którym spędzamy znaczną część swojego życia, a wykonywane przez nas czynności w pracy mające na celu przynieść nam, pracownikom zadowolenie i uczucie samorealizacji. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? Wszelkie niebezpieczne zjawiska stają się więc przyczyną utraty zdrowia i chorób zawodowych pracowników – dzieje się tak, ponieważ bardzo często stres z jakim mamy do czynienia w pracy ma negatywny wpływ na nasze życie rodzinne. Kolejnymi czynnikami takich wypadków w pracy jest brak kultury organizacyjnej, zła organizacja pracowników, a na dodatek niewykorzystanie potencjału osobowościowego i zawodowego, nadmierne kary, zbyt trudne zadania do wykonania. Przybliżając cel pracy można go określić jako przybliżenie procedur związanych z bezpieczną pracą na stanowisku administracyjno – biurowym.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

Odnawialne źródła energii

26 września 2015

Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii mogą spełniać znacząca role w bilansie energetycznym poszczególnych gmina i województw na terenie naszego kraju. OZE mogą przyczynić się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa energetycznego danego regionu oraz do zwiększenia zaopatrzenia w energię na terenach ze słabo rozwiniętą infrastrukturą energetyczną. Według pierwszych analiz największym odbiorcą tego rodzaju energii będzie rolnictwo, mieszkalnictwo oraz komunikacja. W regionach dotkniętych bezrobociem może to sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii w kraju, natomiast rolnicy mieszkających na terenach gdzie przez wysokie zanieczyszczenie gleb nie można uprawiać roślin jadalnych będą mogli uprawiać rośliny, które zostaną wykorzystywane do produkcji biopaliw. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Stale rosnące zapotrzebowanie na energię, zmniejszająca się ilość zasobów kopalnych, szybki rozwój gospodarczy oraz nadmierne zanieczyszczenie środowiska sprawiły, że coraz więcej krajów zainteresowało sie OZE. W UE rozwiązania systemowe, które mają na celu wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii funkcjonują około 15 lat. W Polsce dopiero od niedawna zaczyna się prowadzić działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej. Mimo tej ogromnej różnicy czasowej potencjał techniczny naszego kraju dotyczący odnawialnych źródeł energii jest porównywalny z potencjałem technicznym krajów członkowskich Unii Europejskiej. Różnice mogą się pojawiać jedynie w potencjałach technicznych poszczególnych rodzajów energii.. Dodatkowo sporo czasu straciliśmy na ocenę zaproponowanych nam rozwiązań oraz ich weryfikację. Obecnie w Polsce funkcjonują już zakłady wykorzystujące biomasy, energie słoneczną(instalacje solarne), energie wiatru.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

Dyrektywa a ochrona środowiska

19 września 2015

Dyrektywa a ochrona środowiska Dyrektywa EPBD narzuca na państwa członkowskie ustalenie minimalnych wymagań limitujących energochłonność budynków. Ustalenie te są różne dla nowych obiektów, w których na etapie projektowania i realizacji można podjąć odpowiednie kroki mające na celu zmniejszenie zużycia energii oraz inne dla obiektów już istniejących, w których obniżenie energochłonności może utrudniać ukształtowanie tkanki budowlanej oraz towarzysząca mu infrastruktura techniczna. Przygotowane przez Państwa Członkowskie wymagania są weryfikowane i w razie potrzeby uaktualniane w regularnych odstępach (nie dłuższych jak 5 lat). Wymagania związane z oszczędnością energii reguluje w Polsce rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, zgodnie z którym budynek i jego technika instalacyjna powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby utrzymać na racjonalnie niskim poziomie ilość energii potrzebnej na cele użytkowe obiektu. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? W przeciwieństwie do obowiązujących do 31 grudnia 2008 roku przepisów , rozpatruje się zużycie energii przez cały rok – łącznie z sezonem letnim, w którym należy ograniczyć ryzyko przegrzewania się budynku. Budynkom istniejącym, które są poddawane przebudowie, nadbudowie lub jakiejkolwiek modernizacji stawia się warunki z zakresu oszczędności energii obniżone o około 15% wobec wymagań jakie stawia się obiektom nowo projektowanym. Każde państwo należące do Unii Europejskiej przechodzi proces dostosowania norm i przepisów do standardów obowiązujących we Wspólnocie.

Kategorie: Źródła energi | Tagi: , ,

« Poprzednie